Ζωντανή μετάδοση μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ

Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και ∆ιά Βίου Μάθηση:
ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες βιβλιοθήκες

Open Educational Resources and Lifelong Learning:
Opportunities and challenges for Higher Education Institutions and Libraries

15 Μαρτίου 2019, Πύργος Βιβλίων, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σχετικά με την Ημερίδα

Η Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) συνιστά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών στον 21ο αιώνα, ως απάντηση στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (ψηφιακή κοινωνία, νέες επαγγελματικές ικανότητες, δημογραφικό, παγκόσμιος ανταγωνισμός, οικονομική κρίση). Παράλληλα, και ο 4ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών αποβλέπει σε «διασφάλιση καθολικής και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών ΔΒΜ για όλους».

Η Ανοικτή Εκπαίδευση (ΑΕ) συνεισφέρει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των παραπάνω, με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) και τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: οι ΑΕΠ, λόγω των ιδιοτήτων τους, συνδράμουν τα εξ αποστάσεως Ιδρύματα στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Μη Τυπικής, Άτυπης και Τυπικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν, στο σύνολό της, την ποιότητα της διδασκαλίας/μάθησης.

Η Ημερίδα, οργανωμένη σε 4 ενότητες, στοχεύει στην αναζήτηση και ανάδειξη του ρόλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Βιβλιοθηκών στη Διά Βίου Μάθηση, κυρίως με την ανάπτυξη και διάθεση ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού. 
Στην πρώτη ενότητα, μετά από μια εισαγωγική ομιλία που θέτει το πλαίσιο και τη στοχοθεσία της εκδήλωσης, δύο διακεκριμένοι ομιλητές με ενεργή δράση στον χώρο της Ανοικτής Εκπαίδευσης δίνουν το διεθνές στίγμα των τελευταίων σχετικών εξελίξεων, ενώ θα γίνει και μια σύντομη, εξ αποστάσεως παρέμβαση από στέλεχος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA). Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον ρόλο των Ακαδημαϊκών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, όσο και από την ελληνική πραγματικότητα. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα και μαθήματα) και σε συναφείς με την Ανοικτή Εκπαίδευση δράσεις στην Ελλάδα. Στην τέταρτη ενότητα, τέλος, θα γίνει σύνοψη των συμπερασμάτων και συζήτηση για τα προηγούμενα θέματα και για άλλα συναφή ζητήματα.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του Δήμου Αθηναίων

Σας προσκαλούμε σε μια ενεργή και αμοιβαία επωφελή συμμετοχή!

Πρόγραμμα ημερίδας

Εγγραφές - Προσέλευση

Ενότητα 1η – Εισαγωγή / Ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών

 (στα Αγγλικά)
Nikolaos Mitrou

Εισαγωγική ομιλία – Θεματική και στόχοι Ημερίδας

Ν. Μήτρου, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / τ. Πρόεδρος ΣΕΑΒ / Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης «Κάλλιπος»

Darco Jansen

Κεντρική ομιλία/εισήγηση

Open Education and LLL: the role of OER, MOOCs and Short Programs

Darco Jansen Προσκεκλημένος Ομιλητής, European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)

Willem Van Valkenburg

Κεντρική ομιλία/εισήγηση

The long-run impact of MOOCs

Willem van Valkenburg, Προσκεκλημένος Ομιλητής, Vice President Open Education Consortium (OEC) / TU Delft Extension School

EUA

Recent Trends in Lifelong Learning in the European Higher Education Area (μέσω skype)

Luisa Bunescu, Policy and Project Officer, European University Association (EUA)

Διάλειμμα

Ενότητα 2η - Βιβλιοθήκες, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Διά Βίου Μάθηση


(στην Ελλάδα και διεθνώς)
TsimpoglouGerolimos

Ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Διά Βίου Μάθηση

Φ. Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ,

Μ. Γερόλιμος, Βιβλιοθηκονόμος, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Hatzinikolaou

Η εξ @ποστάσεως Bιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Προκλήσεις και ευκαιρίες για Διά Βίου Μάθηση

Μ. Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια / Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστήμιου

Tsakonas

Οι πρωτοβουλίες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα

Ι. Τσάκωνας, Αν. Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης Παν. Πατρών / Σύνδεσμος Ελληνικών

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Koutsileou_Anastasopoulou

Ανοικτή Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: από τις πολιτικές στην πράξη

Στ. Κουτσιλέου, Φιλόλογος, ΣΕΑΒ-ΕΜΠ ,

Χρ. Αναστασοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Διάλειμμα - Ελαφρύ σνακ

Ενότητα 3η – Δράσεις Ανοικτής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα - Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα

Kouis_Christaki_Koutsileou_Veranis

Δράση/Αποθετήριο «Κάλλιπος» και η συμβολή των ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στη Διά Βίου Μάθηση

Δ. Κουής, Επ. Καθηγητής , Παν. Δυτικής Αττικής,

Στ. Χριστάκη, Κοινωνιολόγος , ΣΕΑΒ-ΕΜΠ,

Στ. Κουτσιλέου, Φιλόλογος , ΣΕΑΒ-ΕΜΠ,

Γ. Βεράνης, Πληροφορικός , ΣΕΑΒ-ΕΜΠ

Merakos

Ανοικτά Μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ: ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Λ. Μεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ / Πρόεδρος GUnet / Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δράσης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων

YPPETH

Δράσεις ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΥΠΠΕΘ

Στέλεχος Υπουργείου Παιδείας

Vitsilaki

Διά Βίου Μάθηση και e-Learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια / Πρυτάνισσα Παν. Αιγαίου,

Απόστολος Κώστας, Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ Παν. Αιγαίου

Merakos

Διαχείριση, Δημοσίευση και Διάθεση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων: ο ρόλος των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και των Βιβλιοθηκών

Χαρ. Μπράτσας, Πρόεδρος ΔΣ Open Knowledge Foundation Greece,

Σωτ. Καραμπατάκης, Developer / Data Analyst OKF Greece

MitrouKouis

Μια Πρόταση για βιώσιμη διαχείριση και Διά Βίου χρήση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων

Ν. Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ / τ. Πρόεδρος ΣΕΑΒ / Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης

«Κάλλιπος»,

Δ. Κουής, Επ. Καθηγητής, Παν. Δυτικής Αττικής – ΤΑΒΣΠ

Ενότητα 4η Στρογγυλό Τραπέζι – Συζήτηση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ομιλητές Ημερίδας

Bunescu

Luisa Bunescu

European University Association (EUA)

Darco

Darco Jansen

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)

Willem

Willem van Valkenburg

Open Education Consortium (OEC), TU Delft

Αναστασοπούλου

Χριστίνα Αναστασοπούλου

ΣΕΑΒ - Παράρτημα ΕΜΠ

Speaker

Γιώργος Βεράνης

ΣΕΑΒ - Παράρτημα ΕΜΠ

Speaker 12

Χρυσή Βιτσιλάκη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Speaker 14

Μιχάλης Γερόλιμος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Speaker 10

Σωτήριος Καραμπατάκης

Open Knowledge Foundation (OKF GREECE)

Speaker 8

Δημήτριος Κουής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Speaker 6

Σταματίνα Κουτσιλέου

ΣΕΑΒ - Παράρτημα ΕΜΠ

Speaker 13

Απόστολος Κώστας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Speaker 3

Λάζαρος Μεράκος

ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet

Speaker 17

Νικόλαος Μήτρου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΣΕΑΒ

Speaker 9

Χαράλαμπος Μπράτσας

Open Κnowledge Foundation (OKF GREECE)

Speaker 5

Ιωάννης Τσάκωνας

Βιβλιοθήκη Παν. Πατρών, ΣΕΑΒ

Speaker 4

Φίλιππος Τσιμπόγλου

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Speaker 18

Μαρία Χατζηνικολάου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Speaker 16

Σταυρούλα Χριστάκη

ΣΕΑΒ - Παράρτημα ΕΜΠ

Τοποθεσία ημερίδας [οδηγίες πρόσβασης]

Πύργος Βιβλίων, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Με ιστορία δύο αιώνων περίπου, περισσότερα από 1 εκατομμύριο βιβλία και περιοδικά και ένα πλήθος σπάνιων χειρόγραφων κωδίκων από τον 9ο ως τον 19ο αιώνα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αποτελεί θεματοφύλακα της ελληνικής γραμματείας και συνδετικό κρίκο του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Με αφορμή τη μετεγκατάσταση, ο κορυφαίος θεσμός ανασυντάσσει τις δυνάμεις του και εισέρχεται στη ψηφιακή εποχή. Στις νέες της εγκαταστάσεις, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με το κοινό ως χώρος μελέτης, έρευνας και εκπαίδευσης, ως εκκολαπτήριο νέων ιδεών και ανοιχτός τόπος μάθησης.

Διοργανωτές ημερίδας

Oργανωτική Επιτροπή

  • Νικόλαος Μήτρου (Πρόεδρος)
  • Φίλιππος Τσιμπόγλου
  • Μαρία Χατζηνικολάου
  • Δημήτριος Κουής