Εισαγωγική ομιλία – Θεματική και στόχοι Ημερίδας

Ν. Μήτρου, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / τ. Πρόεδρος ΣΕΑΒ / Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης «Κάλλιπος»

Η Ανοικτή Εκπαίδευση και η Διά Βίου/Συνεχιζόμενη Μάθηση, με ίσες ευκαιρίες για όλους, πλέον της ηθικής τους διάστασης ως βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποκτούν στην εποχή μας μια αυξανόμενη δυναμική συνεισφοράς στην οικονομική ανάπτυξη και την προαγωγή της Κοινωνίας της Γνώσης. Πράγματι, με την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και την πολλαπλασιαστική ισχύ της ανοικτότητας, μπορούν να βοηθήσουν και τα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αναφύονται σήμερα από τις βαθιές αλλαγές και τις μεγάλες παγκόσμιες τάσεις (megatrends). Ειδικά οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία της Διά Βίου Μάθησης, επειδή οι διαφοροποιήσεις στο γνωστικό υπόβαθρο και στις ανάγκες των Διά Βίου Εκπαιδευομένων απαιτούν αυξημένη ευελιξία στον σχεδιασμό των μαθημάτων και στη δόμηση του μαθησιακού υλικού από τους εκπαιδευτές τους. Παράλληλα, και οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξατομικευμένα μέσα μάθησης και προγράμματα σπουδών, ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να είναι τα καλύτερα δυνατά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Αναμφίβολα, μια τέτοια ευελιξία, και για τους μεν και για τους δε, μπορεί να προσφερθεί μόνο μέσω επαναχρησιμοποίησης, αναθεώρησης, ανασύνθεσης και εκ νέου διανομής ανοικτά διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, όπως οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι.

Η ημερίδα εστιάζει στην αναζήτηση και ανάδειξη του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι Βιβλιοθήκες στη Διά Βίου Μάθηση, κυρίως με την ανάπτυξη και διάθεση ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού. Στην εισαγωγική ομιλία, δίνεται έμφαση στο εννοιολογικό πλαίσιο και στη στοχοθεσία της εκδήλωσης, γίνεται αναφορά σε σχετικά αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία από την Ελλάδα και άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ παρουσιάζονται και οι θεματικές των ενοτήτων που έπονται της εισαγωγής.

Περίοδος : 11:28 - 35:04