Ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Διά Βίου Μάθηση

Φ. Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος /


Μ. Γερόλιμος, Βιβλιοθηκονόμος, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Στην εισήγηση αναλύεται ο ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης, και ειδικότερα, ο ρόλος που έχουν οι βιβλιοθήκες ως φορείς ενίσχυσης της Πληροφοριακής Παιδείας, με αντικείμενο τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων των πολιτών για την αναγνώριση και καταγραφή, εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την επικαιροποίηση της γνώσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης.

Περίοδος : 2:18:25 - 2:39:45