Η εξ @ποστάσεως Bιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Προκλήσεις και ευκαιρίες για Διά Βίου Μάθηση

Μ. Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια / Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου

Η αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), για παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως  προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται  στο πλαίσιο μιας  συστημικής και ολιστικής  προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπόβαθρο της οποίας αποτελούν οι εξειδικευμένες και καινοτόμες δομές  του, όπως το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.), η Εξ@ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π., με την αξιοποίηση πόρων και συνεργασιών, εκπαιδευτικών μεθόδων, σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων που παράγονται στις δομές αυτές, αναπτύσσει πρωτοποριακές εξ αποστάσεως υπηρεσίες, ανοικτές προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ, αλλά και προς το ευρύτερο κοινό. Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην προσβασιμότητα σε πηγές, στην επικαιροποίηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, στην αναβάθμιση και απόκτηση ψηφιακών και μαθησιακών δεξιοτήτων και την παροχή προσωποποιημένης υποστήριξης στους χρήστες της. Η εξ@ποστάσεως βιβλιοθήκη του ΕΑΠ καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο προοπτικές προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής εξέλιξης και  ολοκλήρωσης των χρηστών της, συνεισφέροντας στους στόχους της Διά Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, θα συζητήσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις και θα αναλύσουμε τον καθοριστικό ρόλο τους στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Περίοδος : 2:39:46 - 3:00:46