Ανοικτή Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: από τις πολιτικές στην πράξη

Στ. Κουτσιλέου, Φιλόλογος, ΣΕΑΒ-ΕΜΠ /

Χρ. Αναστασοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος, Κεντρική Βιβλιοθήκη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Στην εισήγηση, παρουσιάζονται ευρωπαϊκά και διεθνή έργα συνεργασίας ανάμεσα σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Ιδρύματα, στα οποία έχουν μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες δράσεις οι εκπαιδευτικές πολιτικές του 21ου αιώνα για Διά Βίου Μάθηση και Ανοικτή Εκπαίδευση. Τα εν λόγω έργα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό καλών πρακτικών για ανάλογα συνεργατικά εγχειρήματα από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εφόσον η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως η εμπλοκή των Βιβλιοθηκών είναι καθοριστική για την αποτελεσματική υιοθέτηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων/Πρακτικών ως εργαλείου Διά Βίου Μάθησης / Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Περίοδος : 3:23:17 - 3:49:59