Ανοικτά Μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ: ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους

Λ. Μεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ / Διευθυντής GUnet / Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων

Το 2012, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, ξεκίνησε μια εθνική πρωτοβουλία ώστε τα ελληνικά ΑΕΙ να ανοίξουν στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα τον πλούτο της γνώσης που διδάσκεται στους κόλπους τους, προσφέροντας ελεύθερα σημαντικό μέρος των διδασκόμενων μαθημάτων τους μέσω του Διαδικτύου.

Το σύνολο των ψηφιακών μαθημάτων που δημιουργήθηκαν από τη δράση αυτή, που σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 4.000 μαθήματα, είναι ελεύθερα διαθέσιμο από την «Εθνική Πύλη Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων» (http://opencourses.gr/), η οποία αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet (http://project.opencourses.gr/).

Τα ψηφιακά μαθήματα που δημιουργήθηκαν είναι αντίστοιχα αυτών που διδάσκονται στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των συμμετεχόντων ΑΕΙ και το εκπαιδευτικό περιεχόμενό τους παρουσιάζεται οργανωμένο βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, ώστε να συνιστούν αυτοδύναμα μαθήματα και να διευκολύνεται η αυτοτελής μελέτη τους.

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δράσης των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων, η εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίησή τους, και οι τρόποι μελλοντικής επέκτασης και αξιοποίησης της σημαντικής αυτής προσπάθειας της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Περίοδος : 4:12:01 - 4:35:03