Διά Βίου Μάθηση και e-Learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια / Πρυτάνισσα Παν. Αιγαίου,

Απόστολος Κώστας, Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ Παν. Αιγαίου

H Ηλεκτρονική Μάθηση -ως έννοια και πρακτική- αποτελεί, σύμφωνα και με την ατζέντα της Ε.Ε., βασικό παράγοντα ενδυνάμωσης της Διά Βίου Μάθησης και βασικό μέσο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη και διεθνοποιημένη εργασιακή αγορά. Στην παρούσα εισήγηση, θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου οργάνωσης του e-Learning των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα συζητηθεί η δυνατότητα  υιοθέτησης ΑΕΠ (Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών) σε προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης.

Περίοδος : 4:35:50 - 4:54:46