Διαχείριση, Δημοσίευση και Διάθεση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων: ο ρόλος των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και των Βιβλιοθηκών

Χαρ. Μπράτσας, Πρόεδρος ΔΣ Open Knowledge Foundation (OKF Greece),


Σωτ. Καραμπατάκης, Developer / Data Analyst OKF Greece

Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Α.Ε.Π.) αποτελούν μία ευκαιρία για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές με την άδεια στους χρήστες να αναθεωρήσουν, επαναχρησιμοποιήσουν, αναμείξουν και αναδιανείμουν το περιεχόμενό τους. Ενώ υπάρχει μία σχετική πληθώρα πηγών Α.Ε.Π., η εύρεση, η αναζήτηση και η ενσωμάτωση/διασύνδεση αυτών των πόρων είναι σχετικά δύσκολη. Από την άλλη πλευρά, τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι μια τεχνολογία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη δημοσίευση και εξερεύνηση δεδομένων/πόρων στον Ιστό, επιτρέποντας σε έναν χρήστη ή μια μηχανή να εξερευνήσει και καταναλώσει τον Ιστό των Δεδομένων. Συνεπώς, είναι εμφανές ό,τι οι Αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων είναι μια κατάλληλη λύση στο πρόβλημα της αναζήτησης και προσπέλασης των Α.Ε.Π. και οι Βιβλιοθήκες αποτελούν έναν βασικό φορέα υλοποίησης, διαχείρισης και προτυποποίησης τέτοιων πρακτικών. Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε ή ακόμα και να πρωτοτυπήσουμε;

Περίοδος : 4:54:48 - 5:21:30