Μια Πρόταση για βιώσιμη διαχείριση και Διά Βίου χρήση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων

Ν. Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ / τ. Πρόεδρος ΣΕΑΒ / Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης «Κάλλιπος», Δ. Κουής, Επ. Καθηγητής, Παν. Δυτικής Αττικής – ΤΑΒΣΠ

Στην εισήγηση, αρχικά γίνεται ανασκόπηση του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής και διάθεσης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για τις προπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: πρόκειται για συγγράμματα, στη συντριπτική τους πλειονότητα, έντυπα εμπορικά (μέσα από την υπηρεσία «Εύδοξος»), και, σε καταφανώς μικρότερο ποσοστό, ηλεκτρονικά (ως συμπληρωματικό/πρόσθετο διδακτικό υλικό κυρίως, μέσα από το ανοικτό ψηφιακό Αποθετήριο «Κάλλιπος»). Επιπλέον, αξιολογούνται κριτικά τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του εν λόγω συστήματος, στη βάση κόστους-οφέλους, και αναδεικνύονται τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα των ανοικτών εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, όπως η πολλαπλή χρήση τους σε όλες τις εκδοχές της Τριτοβάθμιας και Μετα-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συστήματος παραγωγής και διάθεσης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Περίοδος : 5:21:32 - 5:51:16